Algemene voorwaarden

Lidmaatschap en betaling

 1. Yo’s Yoga werkt met lessenkaarten, losse (proef) lessen, workshops en yogaweekenden. Het actuele aanbod is terug te vinden op onze website.
 2. De bij punt 1 genoemde lessen, workshops of yogaweekeinden dienen contant of per bank worden betaald.
 3. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart) gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 4. Inschrijven dient per inschrijfformulier. Dit formulier wordt door Yo’sYoga verstrekt en dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
 5. Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang, af te melden via tossa@kabelfoon.nl of 06-52076655.
 6. Na aanmelding voor een workshop dient contant uiterlijk een week voor aanvang van de workshop worden betaald. Uitblijven van betaling leidt tot ongedaan making van de inschrijving.
 7. Afmelding voor een workshop dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop te geschieden via tossa@kabelfoon.nl. Bij niet of niet tijdige afmelding, zal het volledige bedrag van de workshop in rekening worden gebracht.. Workshopdeelname is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen.

Geldigheid, afwezigheid, blokkeren en opzeggen

 1. Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij een abonnement ben je ook bij afwezigheid lesgeld verschuldigd. Een gemiste les kan in overleg en binnen 1 maand worden ingehaald of je geeft de les cadeau. Beëindiging gaat in per eerste les van de nieuwe maand en bij een 10-lessenkaart wanneer er 10 lessen gevolgd zijn of de geldigheidsduur van de kaart is verstreken. Bij vroegtijdige beëindiging wordt geen lesgeld gerestitueerd. Tijdens vakantie of ziekte kan het abonnement stopgezet worden (mits dit op tijd per mail of telefonisch is doorgegeven).
 1. de lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.
 2. In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een lessenkaart tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt via tossa@kabelfoon.nl aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer.
 3. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen.

Risico en aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de lessen en/of workshops verzorgd door Yo’sYoga geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover –of over een wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

Eigen verantwoordelijkheid

 1. Yo’s Yoga is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel en of blessures. De instructies die gegeven worden in de les dienen enkel en alleen als richtlijnen. Yoga vervangt geen geneeskundige adviezen of therapieën. Yo’s Yoga is niet verantwoordelijk voor (eventuele ongeschikte) uitvoering van de instructies. Om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijk letsel ontstaat dient u de oefeningen aan te passen op uw beperkingen. De beslissing om yoga oefeningen/houdingen uit te voeren blijft altijd geheel uw eigen verantwoording. Eveneens kan Yo’sYoga niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

Overige bepalingen

 1. Het dragen van buitenschoeisel is in de zaal niet toegestaan.
 2. Yo’sYoga behoudt zich het recht om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving), openingstijden, lestijden etc.

 

KvKnummer 57088012